Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KOPENHADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KOPENHADZE

Akty prawne

AKTY PRAWNE

Ustawy

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – Plik PDF
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387) – plik PDF
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457)- Plik PDF
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ) – Plik PDF
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778)- plik PDF
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450)- Plik PDF
 • Konwencja o Statucie Szkół Europejskich (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2005 r.) – Plik PDF
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – Plik PDF

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi (Dz.U. 1992 r., nr 85 poz. 432) – plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z 2017 r., poz. 894) – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 2067) – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn. zm.) – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.). – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232, z późń. zm.). – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 wrzesnia 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 210, poz. 2138 z późn. zm.). –Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 rw sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2006 r.) (Dz.U.06.63.443) – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.(Dz.U.06.189.1393) – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562). – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 418) – plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą- Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045)- Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361). – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) . – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1652) – Plik PDF
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  – Plik PDF
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574) – Plik PDF

Zarządzenia

 • Zarządzenie nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – Statut ORPEG – Plik PDF
 • Zarządzenie Nr 10 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć – link
 • Zarządzenie nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacji opieki wychowawczej – link

SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania  w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie w Kopenhadze.

 • 1.1. System Oceniania Wewnątrzszkolnego został opracowany przez Zespół do spraw Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną i skonsultowany      z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 1. Założenia Systemu uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046).
 • 2.1 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w odniesieniu do wymagań edukacyjnych wynikających z ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 1. Przedmiotem oceny jest:

1) zakres opanowanych wiadomości i umiejętności;

2) zrozumienie materiału;

3) umiejętności stosowania wiedzy;

4)kultura przekazywania wiadomości.

 1. Oceniając danego ucznia nauczyciel uwzględnia zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się wynikające z wydanej uczniowi opinii poradni Psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • 3.1 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy

2 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 • 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia przeprowadzają nauczyciele.
 • 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

 • 6. Ocenianie powinno wspierać i wzmacniać proces nauczania. Proces nauczania powinien stwarzać sytuację, w której każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności.
 • 7.1 Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
 1. Semestr I zostaje zamknięty z końcem stycznia radą klasyfikacyjną, a semestr II radą klasyfikacyjną poprzedzająca zakończenie roku szkolnego. 3. Między semestrem I a II nie ma przerwy wakacyjnej.
 • 8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego formułują wymagania edukacyjne:

1) zapoznają uczniów i ich rodziców ze sposobem realizowania programu nauczania;

2) określają kryteria i sposób oceniania sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i pisemnych, aktywności na lekcjach oraz poprawności prac domowych; 3) prezentują podręczniki, z których będą korzystać;

4) określają liczbę sprawdzianów, ich przybliżony termin, obowiązujący zakres materiału.

3 § 9.1 Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej szkoła stosuje sześciostopniową skalę ocen.

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikujące śródroczne i końcowe  z przedmiotów ujętych w planie nauczania ustalono w stopniach następującej skali:

1) 6 – stopień celujący

2) 5 – stopień bardzo dobry

3) 4 – stopień dobry

4) 3 – stopień dostateczny

5) 2 – stopień dopuszczający

6) 1 – stopień niedostateczny

 1. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” w ocenianiu bieżącym.
 2. Stosuje się następujące kryteria ocen:

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy i  posiada wiadomości wykraczające poza wymagania programowe,

 1. b) jego osiągnięcia są oryginalne i twórcze,
 2. c) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem,
 3. d) jest finalistą ( laureatem ) szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych.

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. a) w pełni opanował wiadomości, umiejętności zawarte w wymaganiach programowych,
 2. b) swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, wyciąga wnioski,
 3. c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował większość treści zawartych w wymaganiach programowych,
 2. b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
 2. b) zna najważniejsze fakty (wiedza podstawowa) zawarte z wymaganiach programowych i potrafi je zinterpretować, umieścić w czasie i przestrzeni,
 3. c) rozwiązuje typowe zadanie teoretyczne i praktyczne przy niewielkiej pomocy nauczyciela;

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował zawarte w wymaganiach programowych wiadomości i umiejętności konieczne, tj. niezbędne w realizacji celów przedmiotu na danym i wyższych etapach kształcenia,
 2. b) zna podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie minimum programowego, a braki w wiadomościach uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie wykonać typowych zadań o minimalnym stopniu trudności.

 • 10.1 Osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych przedmiotów są sprawdzane w następujących formach:

1) praca klasowa (klasówka) – dotyczy działu i odbywa się: z języka polskiego nie więcej niż cztery razy w semestrze, z pozostałych przedmiotów nie więcej niż trzy razy w semestrze;

2) kartkówka;

3) odpowiedź ustna;

4) praca domowa;

5) praca na lekcji;

6) praca w grupie;

7) prezentacja

7) praca dodatkowa, np. referat, album, plakat, gazetka szkolna, aktywny udział w imprezach kulturalnych, itp.;

8) sprawdzian znajomości lektur.

Przy ocenie prac pisemnych  stosuje się następującą skalę:

ocena celująca – 100%

ocena bardzo dobra – 99% – 85%

ocena dobra – 84% – 75%

ocen dostateczna – 74% – 51%

ocena dopuszczająca – 50% – 36%

ocena niedostateczna – 35% – 0%

 • 11.1 Osiągnięcia uczniów należy odnotować w dziennikach lekcyjnych.
 1. Poprzez pojęcie praca klasowa rozumie się pisemne lub ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadzane w czasie zajęć szkolnych obejmujące zakres materiału z więcej niż trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel jest zobowiązany podać termin pracy klasowej z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i wpisać datę pracy klasowej do dziennika oraz określić zakres wymaganego materiału.
 2. Praca klasowa może zostać przełożona na inny termin:

1) za zgodą nauczyciela na prośbę klasy;

2) za zgodą klasy na prośbę nauczyciela;

3) w wypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

5 4. W ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć maksymalnie dwie prace klasowe, z zastrzeżeniem

 • 11 ust 6-7. 5. W ciągu jednego dnia może się odbywać maksymalnie jedna praca klasowa, z zastrzeżeniem
 • 11 ust 6-7. 6. Klasa może się zgodzić na większą ilość prac klasowych. Decyzja ta jest podejmowana przez całą klasę, oddzielnie dla każdej pracy klasowej.
 1. Decyzja ta jest podejmowana przez całą klasę, oddzielnie dla każdej pracy klasowej.
 • 12. 1 Uczeń ma możliwość poprawy niezaliczonych prac klasowych.
 1. Nauczyciel przeprowadza jedną poprawę pracy klasowej w terminie wspólnym dla całej klasy.
 2. Uczeń w przypadku nieobecności, ma on obowiązek napisania pracy klasowej w terminie ustalonym z nauczycielem.
 3. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny negatywnej z pracy klasowej w terminie ustalonym z nauczycielem (nie później niż 14 dni od otrzymania oceny).
 4. Dopuszcza się poprawianie ocen pozytywnych, jeśli nauczyciel danego przedmiotu wyrazi na to zgodę, w terminie dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania oceny.
 5. W przypadku choroby ucznia lub innych zdarzeń losowych uczeń może poprawić pracę klasową indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.
 • 13. 1 Przez pojęcie kartkówki rozumie się pisemne sprawdzenie wiadomości obejmujących zakres materiału z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji
 1. Uczeń ma możliwość poprawiania każdej otrzymanej oceny z kartkówki, jeśli nauczyciel danego przedmiotu wyrazi na to zgodę

. 3. Poprawa oceny z kartkówki odbywa się w terminie ustalonym z nauczycielem, lecz nie później niż 14 dni od daty zapowiadania kartkówki.

 1. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki.
 • 14. Przez pojęcie odpowiedzi ustnej rozumie się ustne sprawdzenie wiadomości obejmujących zakres materiału z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji.

6 § 15. Przez pojęcie pracy domowej rozumie się zagadnienia nawiązujące do nie więcej niż trzech ostatnich lekcji, zadane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania przez ucznia w formie ustnej, pisemnej lub praktycznej oraz prace związane z przygotowaniem się ucznia do następnych lekcji.

 • 16.1 Przez pojęcie praca na lekcji rozumie się:

1) stosunek ucznia do przedmiotu;

2) jego postawę na lekcji

3) udział w dyskusjach dotyczących tematu lekcji itp.

 1. Praca na lekcji zostaje oceniona adekwatnie do zaangażowania ucznia oraz według form oceniania w § 10 ust. 1.
 • 17.1 W klasach I-III szkoły podstawowej w klasyfikacji na koniec roku szkolnego, stosowana jest ocena opisowa.
 1. W zakresie ocen bieżących, stosuje się siedmiostopniową skalę ocen:

1) A – rewelacyjnie

2) B – bardzo dobrze;

3) C – dobrze;

4) D – dajesz sobie radę;

5) E – próbujesz;

6) F – nie potrafisz;

7) G – trudno określić.

 1. Ocenianie bieżące w klasach I-III uwzględnia:

1) wyniki sprawdzianów;

2) odpowiedzi ustne i pisemne;

3) aktywność na lekcjach.

 1. Stosuje się następujące kryteria ocen w klasach I-III szkoły podstawowej:

1) A – Rewelacyjnie otrzymuje uczeń, który:

 1. a) wyróżnia się wiadomościami wykraczającymi poza program klasy,
 2. b) zawsze jest przygotowany do lekcji i bardzo aktywny;

2) B – Bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który:

 1. a) wyróżnia się w pracy,
 2. b) zadania rozwiązuje bezbłędnie,
 3. c) radzi sobie z coraz trudniejszymi problemami,

7 d) zawsze jest przygotowany do lekcji i aktywny;

3) C – Dobrze otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nadąża za tempem pracy,
 2. b) popełnia niewielkie błędy, których po poprawieniu nie powtarza,
 3. c) prawie zawsze jest przygotowany do lekcji, bywa aktywny;

4) D – Dajesz sobie radę otrzymuje uczeń, który:

 1. a) przyswaja materiał nie nadążając za tempem pracy,
 2. b) często popełnia błędy, c) jest mało aktywny na lekcjach;

5) E – Próbujesz otrzymuje uczeń, który:

 1. a) ma kłopoty z przyswajaniem materiału, ale trudności stara się przezwyciężyć,
 2. b) wymaga dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela i rodziców,
 3. c) często jest nieprzygotowany do lekcji;

6) F – Nie potrafisz otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie osiąga postępów w nauce,
 2. b) wymaga specjalistycznej lub indywidualnej pomocy;

7) G – Trudno określić otrzymuje uczeń, który:

 1. a) ma dużo nieobecności
 2. b) rozpoczął naukę w danej klasie na tyle późno, że nauczyciel nie ma podstaw do wystawienia oceny (np. po przeniesieniu z innej szkoły, klasy).
 • 18.1 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (pierwsze dwa tygodnie) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobie oceniania poszczególnych form sprawdzania wiedzy wymienionych w
 • 10 ust.
 1. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 • 19.

1 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w § 9 pkt. 2. 8

 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do końca lutego.
 2. Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali, o której mowa w § 9 pkt. 2.
 3. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny opisowej ( zał.1 ).
 • 20.1 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnieć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w
 • 9 pkt. 2. 2. Miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w formie wpisu do zeszytu przedmiotowego ucznia, o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej lub o nieklasyfikowaniu.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zapoznania się z przewidywaną oceną lub informacją o nieklasyfikowaniu, co potwierdzają własnym podpisem.
 1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do kontaktu z nauczycielem danego przedmiotu.
 • 21.1 Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 1. Oceny klasyfikacyjne roczne wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w I i II semestrze.
 2. Ocena klasyfikacyjna roczna wystawiona przez nauczyciela jest ostateczna, z zastrzeżeniem
 • 21 pkt
 1. 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem
 • 21 pkt 5. 5. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Kierownika Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

9 6. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • 22.

1 Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej trzy oceny bieżące z danego przedmiotu i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy oświadczenia o braku podstaw do klasyfikowania wraz z podaniem przyczyn.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionej bądź nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić Rada Pedagogiczna, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauczania.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminach ustalonych indywidualnie z rodzicami (prawnymi opiekunami), Kierownikiem Szkoły, nauczycielami i uczniem.
 6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 7. Na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego ocenę ustala wyznaczona przez kierownika szkoły komisja. W jej skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza Kierownik Szkoły.
 2. Nauczyciel, o którym mowa w § 22 ust.8 pkt 1 może być:

1) Zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;

10 2) W takim przypadku Kierownik Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Kierownikiem tej szkoły.

 1. W przypadku oceny niedostatecznej w klasyfikacji rocznej uczniowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego zgodnie z zapisami § 25 ust 1-15. 12. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Kierownik Szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych

2) ustala termin sprawdzianu i uzgadnia go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. W skład komisji o której mowa § 22 ust. 12 wchodzą:

1) Kierownik Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

3) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne z naszej lub innej szkoły tego samego typu.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 22 ust 13 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na zasadach jak § 22 ust 10 pkt 1- 2 .
 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 25 ust 3.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin sprawdzianu;

3) zadania (pytania) sprawdzające;

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

11 18. Protokół o którym mowa § 22 ust 17:

1) stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

2) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły.
 • 23.

1 Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 1. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej:

1) na podstawie opinii wydanej przez lekarza

2) publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,

3) oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 • 24.

1 Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 25 ust 14.

 1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który nie spełnił wymagań określonych w § 24 ust 1 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem § 25 ust 1-14.
 • 25.

1 Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 1. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez kierownika szkoły.

12 5. W skład komisji na egzamin poprawkowy wchodzą:

1) Kierownik Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza Kierownik Szkoły.
 2. Nauczyciel, o którym mowa w § 25 ust 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. W takim przypadku kierownik szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Kierownikiem tej szkoły.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

 1. Do protokołu załącza się:

1) pisemne prace ucznia;

2) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Protokół o którym mowa § 25 ust 9 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Kierownika Szkoły, ale nie później niż do 15 czerwca.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są:

1) zgodnie ze szkolnym planem nauczania;

13 2) realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
 • 26.

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega stałej ewaluacji.

 1. Na skutek uzasadnionych uwag i wniosków oraz propozycji nowych rozwiązań,  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o modyfikacji zatwierdzonego WSO.
 2. Tryb dokonania zmian określa § 30 ust 4.
 • 27.

1 Uczeń ma prawo do rzetelnej informacji i uczciwej oceny.

 1. Uczeń ma prawo zgłosić merytoryczne wątpliwości względem wystawionej oceny.
 • 28.

1 Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad wynikających z wewnętrznego systemu oceniania.

 1. Naruszenie tych zasad powoduje, że nie może się ubiegać o respektowanie praw w danej sprawie.
 • 29.

1 W sprawach spornych obowiązuje postępowanie zgodnie z zachowaniem kompetencji i zależności 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwraca(ją) się w pierwszej kolejności do nauczyciela wystawiającego ocenę.

 1. Jeśli nie uzyska(ją) merytorycznie uzasadnionej odpowiedzi, zwraca(ją) się do wychowawcy klasy. 4. Jeżeli i ten nie jest w stanie rozwiązać problemu, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) może(mogą) zwrócić się do Kierownika Szkoły z prośbą o interwencję.
 2. Kierownik Szkoły rozpatruje sprawę najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od daty wpłynięcia wniosku

. 6. Decyzja Kierownika Szkoły jest ostateczna w trybie postępowania wewnątrzszkolnego. służbowej. § 30.

1 Przyjęcie Systemu Oceniania jest możliwe w następujących warunkach:

14 1) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej wyrażonej w postaci uchwały

2) po przyjęciu Systemu przez społeczność uczniowską reprezentowaną przez Samorząd Uczniowski 3) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców

 1. O spełnieniu powyższych warunków Kierownik informuje społeczność szkolną w osobnym komunikacie ogłaszającym uchwalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

REGULAMIN SPK W KOPENHADZE

 1.  Kontakt z nauczycielami możliwy w trakcie okresowych spotkań z rodzicami. Z kierownikiem SPK można kontaktować się również telefonicznie (sobota),  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (kopenhaga@orpeg.pl) .
 2. Uczniowie wszystkich klas przychodzą na zajęcia punktualnie, a dzieci z klas I – III szkoły podstawowej są punktualnie przyprowadzane i odbierane.W przypadku, gdyby dziecko miało być odebrane przez osobę inną niż któreś z rodziców, prosimy o każdorazową pisemną  lub ustną informację.
 3. Ze względu na warunki umowy rodzice nie mogą przebywać w czasie trwania zajęć lekcyjnych na terenie szkoły (NSG).
 4.  Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły dłużej niż 5 minut przed i po zajęciach.
 5. Uczniowie mogą zostać wcześniej zwolnieni z lekcji na podstawie pisemnej prośby rodziców.
 6. Nieobecności na lekcjach powinny być usprawiedliwiane. Przekroczenie progu 50% nieobecności na zajęciach reguluje Statut  SPK.
 7. Uczniowie powinni systematycznie przygotowywać się do lekcji zgodnie ze wskazówkami nauczycieli.
 8. Uczniowie, którzy byli nieobecni, powinni uzupełnić materiał i odrobić pracę domową.
 9. Ze względów bezpieczeństwa i warunki umowy uczniom  nie wolno wpuszczać na teren szkoły osób postronnych oraz przyjmować od nich jakichkolwiek przesyłek i wnosić ich na teren szkoły.
 10. Na terenie szkoły należy zachowywać się kulturalnie i spokojnie. Niedopuszczalne są krzyki, bicie się i popychanie, zwłaszcza na klatce schodowej, holu. i na boisku.
 11. Wymagane jest poprawne korzystanie  z toalet szkolnych.
 12. Uczniowie spędzają przerwy w sposób i w miejscu określonym przez nauczyciela (szkolny korytarz, boisko). Uczniom nie wolno w szczególności: biegać po klatce schodowej, siadać w otwartych oknach na parapetach, biegać po terenie szkoły, wspinać się na ogrodzenie, rzucać kamieniami.
 13. Należy bezwzględnie szanować mienie szkoły, koleżanek i kolegów oraz pracowników. Za szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził, lub rodzice grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.
 14. W czasie zajęć uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 15. Na zajęcia nie należy przynosić wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 16. Prosimy o podawanie dzieciom do szkoły zdrowej żywności.
 17. Niedopuszczalne jest palenie czy picie alkoholu oraz używanie narkotyków!
 18. Uczniom zabrania się samodzielnego opuszczania budynku szkoły w czasie trwania zajęć.
 19. W relacjach między nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy samymi uczniami obowiązuje wzajemny szacunek i życzliwość.

W przypadku łamania regulaminu do szkoły wzywani są rodzice, a w szczególnych przypadkach nauczyciele mogą wezwać policję!