REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2019/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 01 września 2019r. do 20 września 2019r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego Szkoły Polskiej w Kopenhadze na rok szkolny 2019/2020. Ostateczny termin przesyłania dokumentacji upływa 20 września 2019r.
Regulamin rekrutacji, aktualne kwestionariusze zapisu oraz informacje o rekrutacji w Szkole Polskiej w Kopenhadze znajdują się w załącznikach.

Przyjmujemy dzieci do szkoły podstawowej oraz do liceum w miarę wolnych miejsc. Nauka w naszej Szkole jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.
Szkoła wydaje świadectwa MEN dla uzupełniającego systemu nauczania. Uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.
W roku szkolnym 2019/2020 do klasy I szkoły podstawowej w Szkole Polskiej w Kopenhadze przyjmujemy dzieci 7 – letnie ((rocznik 2012).
W wyjątkowych sytuacjach do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 6 lat, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków:
1) Uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do przedszkola w Polsce – wymagane zaświadczenie
2) Posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej.
O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Polskiej, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej, spełniająca wymogi formalne.
Będzie przyjmowana tylko pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.
Składanie wniosku o przyjęcie ucznia Szkoły Polskiej oraz wymagana dokumentacja:
Dokumentację rekrutacyjną ( w załączniku ) stanowią:
1.Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej – załącznik nr 1,
2.Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły Polskiej – załącznik nr 2,
3.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3,
4.Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4 i 5,
5.Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 6
6.Zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu
Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,
7.Kopię ubezpieczenia lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia czyli opłacanego przez rodziców lub prawnych opiekunów ubezpieczenia obejmującego ochronę dziecka w szkole i poza nią,
8.Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej).
– okazanie dowodu tożsamości dziecka
– okazanie dowodu tożsamości rodzica
Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji Szkoły Polskiej w Kopenhadze – w załączeniu. Kompletne dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kopenhaga@orprg.pl do godziny 24.00 20.09.2019 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!