Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w KOPENHADZE Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w KOPENHADZE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kopenhadze realizuje nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie i historii i kultury Polski) w oparciu o aktualną podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich za granicą. Placówka podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki, a jej pracę koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w Warszawie. Szkoła jest bezpłatna i wydaje oficjalne polskie świadectwa oraz legitymacje szkolne. Rok szkolny trwa od września do czerwca( włącznie), a lekcje odbywają się w soboty. Szkoła funkcjonuje na podstawie Statutu SPL w Kopenhadze oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652).

Czytaj więcej
O szkole