O szkole

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY PRZY AMBASADZIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE W KOPENHADZE

 
  
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje uczenie się języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęcamy polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, kształcenia na odległość, korzystania z oferty dydaktycznej szkolnych punktów konsultacyjnych oraz współpracujących z ORPEG-iem nauczycieli i ośrodków polonijnych. Udostępniamy polskie podręczniki i pomoce dydaktyczne, prowadzimy działalność doradczą, wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli pracujących za granicą, docierając do najodleglejszych miejsc na całym świecie. Nasza działalność umożliwia kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomaga oświatę polonijną i polskojęzyczną.

  • Szkoły w strukturze ORPEG

OORPEG prowadzi szkolne punkty konsultacyjne przy placówkach dyplomatycznych RP ulokowanych na 6 kkontynentach w 37 krajach świata. Punkty prowadzą nauczanie uzupełniające w zakresie języka polskiego i wiedzy o PPolsce. ORPEG sprawuje także nadzór nad szkołami europejskimi i prowadzi kształcenie na odległość w szkołach wchodzących jego skład (Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej, Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej).

 

SSzkolny Punkt Konsultacyjny  przy Ambasadzie RP w Kopenhadze jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie:
- sześcioletniej szkoły podstawowej,
- trzyletniego gimnazjum,
- trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

SPK w Kopenhadze realizuje  programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, w oparciu o  nową podstawę programową. Sposób funkcjonowania szkoły określony jest w Statucie SPK, który został opracowany na podstawie obowiązujących rozporządzeń ministra resortu oświaty w Polsce. Rok szkolny trwa od września do czerwca (włącznie), w trakcie roku przewidziane są ferie świąteczne, jesienne i zimowe. Lekcje odbywają się w  soboty, niedziele. Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkołach bazowych do której uczniowie uczęszczają od poniedziałku do piątku.

 W SPK w Kopenhadze prowadzone są następujące zajęcia:

- edukacja wczesnoszkolna,
- język polski

 - wiedza o Polsce ( elementy historii, ,wiedzy o społeczeństwie geografii i kultury )
 

 

Nauka w szkole jest bezpłatna dla obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego. Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

 

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

Do SPK w Kopenhadze przyjmowane są dzieci obywateli polskich, przebywających czasowo w Danii i płd. Szwecji. Uczeń przybywający z Polski przyjmowany jest do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Do SPK w Kopenhadze przyjmuje się także dzieci obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego, zamieszkałych na stałe w Danii i płd. Szwecji, jeżeli szkoła ma wolne miejsca do nauki.

 

PODRĘCZNIKI

Lista podręczników znajduje się w zakładce aktualości, podręczniki szkolne na rok 2016/2017.


Wszystkie podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej  w klasach I i II , III SP i  oraz do klasy IV, V  SP i I, II gimnazjum są bezpłatne, wypożyczane uczniom z biblioteki szkolnej. 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW W SPK W KOPENHADZE.

 

TERMIN REKRUTACJI

Nabór uczniów do SPK w Kopenhadze odbywa się od 15 maja do 30 czerwca każdego roku.

·                        

W roku szkolnym  2015/2016, przyjmowane są dzieci do klasy pierwszej, które ukończyły szósty rok roku życia.

 

·                       ZASADY REKRUTACJI

 

Do SPK w Kopenhadze przyjmowane są dzieci obywateli polskich, przebywających czasowo w Danii i płd. Szwecji. Uczeń przybywający z Polski przyjmowany jest do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Do SPK w Kopenhadze przyjmuje się także dzieci obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego, zamieszkałych na stałe w Danii i płd. Szwecji, jeżeli szkoła ma wolne miejsca do nauki.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje kierownik SPK i komisja rekrutacyjna.

W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję  podejmuje kierownik SPK i komisja rekrutacyjna.

Kierownik SPK  i komisja rekrutacyjna może umieścić  dziecko na liście rezerwowej w przypadku braku wolnych miejsc w danej klasie.

 

·                       ZAPISY

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do SPK zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 Wymagane dokumenty;

1. Formularz zgłoszeniowy.

2. Polski a akt urodzenia dziecka (w przypadku duńskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców)

3. Numer PESEL dziecka

4. Aktualne zaświadczenie ze szkoły duńskiej (we wrześniu )

5. Ubezpieczenie szkolne lub zdrowotne ( na dany rok szkolny)-kopia dokumentu we wrześniu.

Wymagane dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy:

kopenhaga@orpeg.pl

 

Celem przeprowadzenia rekrutacji kierownik SPK powołuje komisję w składzie: przewodniczący – kierownik SPK i 2 członków.

  1. komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,
  2. komisja sporządza protokół i przedkłada kierownikowi SPK.

O wynikach rekrutacji do klasy  rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 sierpnia drogą mailową.