REKRUTACJA UCZNIÓW DO SPK W KOPENHADZE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo,

15 maja 2018 roku rozpoczynamy zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019. Zapisy zakończymy 15 czerwca 2018 r. Do dnia 30 czerwca powiadomimy Państwa o wynikach rekrutacji. Do SPK w Kopenhadze w roku szkolnym 2018/2019 przyjmujemy dzieci 7 – letnie ( rocznik 2011 ). W wyjątkowych sytuacjach do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 6 lat, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków:

1)         Uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do przedszkola w Polsce;

2)         Posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej.

 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej, spełniająca wymogi formalne. 

ZGŁOSZENIA PRZESŁANE PRZED DNIEM 15 MAJA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

W PROCESIE REKRUTACJI PRZYJMOWANA JEST WYŁĄCZNIE PEŁNA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA UCZNIA.

Składanie wniosku o przyjęcie ucznia do SPK w Kopenhadze oraz wymagana dokumentacja:

Dokumentację rekrutacyjną ( w załączniku ) stanowią:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do SPK – załącznik nr 1,

2. Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,

3.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3,

4.  Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4 i 5,

5.  Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 6,[1]

6.  Zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,

7. Kopię ubezpieczenia lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia czyli opłacanego przez rodziców lub prawnych opiekunów ubezpieczenia obejmującego ochronę dziecka w szkole i poza nią,

8.  Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej).

- okazanie dowodu tożsamości dziecka

- okazanie dowodu tożsamości rodzica

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji SPK w Kopenhadze – w załączeniu. Kompletne dokumenty należy składać osobiście w szkole w każdą sobotę lub drogą elektroniczną kopenhaga@orpeg.pl a następnie oryginały dokumentów dostarczyć lub przesłać na adres szkoły:

NSG Gymnasium / Polish School

Sankt Kjelds Gade 3
DK-2100 København Ø.
Danmark

Do dnia 30 czerwca br. zostanie podana do wiadomości lista uczniów przyjętych do SPK.

W przypadku przyjęcia ucznia do SPK w Kopenhadze, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie ( drogą elektroniczną do 07 lipca ), iż dziecko będzie uczyło się w SPK.


[1] zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc
po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenie w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.